Seeding Camp là cơ hội tốt để các bạn cọ sát với kiến thức và tình hình thực tế, đi sâu vào các vấn đề cần giải quyết. Vì hiện tại các ý tưởng của các bạn chỉ tiếp cận ở mức chung chung khá nhiều.