Mình bị ấn tưởng bởi cách các bạn tổ chức và vận hành chương trình này, cách các bạn kết nối các thành viên cũng như quan điểm và hướng đi mà Seed Planter đã lựa chọn. Thực sự, nếu mình được tham gia Seeing Camp sớm hơn thì những sai sót trong quá trình thực hiện dự án đã được giảm đi rất nhiều. Đúng tính chất một camp, gắn kết và chia sẻ với nhau không chỉ là một lớp học