Tham dự Seeding Camp? Đăng ký ở đây

Seeding Camp 1

TP Hồ Chí Minh, 25-27/05/2018

Xem nhật ký Seeding Camp 1

Seeding Camp 2

TP Hồ Chí Minh, 17-19/08/2018

Xem Nhật Ký Seeding Camp 2

Seeding Camp 3

TP Hồ Chí Minh, 14-16/12/2018

Đăng Ký Tham Dự

"It's not about Ideas. It's about making Ideas happen"

~ Scott Belsky