• Founder Teach for Vietnam (TFV)
  • Co-founder Doanh nghiệp xã hội Thư quán doanh nhân
  • Cựu giám đốc chiến lược và vận hành, Grab Taxi Singapore
  • Master Đại học Harvard & MBA Đại học Missouri-Colombia