• Giám đốc phát triển thị trường của Dariu Foundation