• CEO CSIP
  • Top 20 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2016 – Theo Forbes